logo euit

Courses

Courses
Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Estructura del cos humà Infermeria 1 106096 Grau en Infermeria
PEÑATARO, ESTER
Aquesta assignatura configura la introducció a les bases científiques en el coneixement de l’estructura del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització; molècula, cèl·lula, teixit, òrgan, aparell i sistema. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de manera que cada estrat proporciona els pilars en que es sostenen els següents. Aquest plantejament es fonamenta en la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà
Diagnòstic per la imatge i funció del cos humà I Infermeria 1 106097 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció de les bases científiques en el coneixement del funcionament del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització, les interrelacions i funcionament dels òrgans, aparells i sistemes del cos. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de funcionament. Aquest plantejament es fonamenta des de la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà.
Funció del cos humà II Infermeria 1 106098 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes bàsics de fisiopatologia, l’estudi dels processos patològics físics i químics, que tenen lloc en el cos humà durant la realització de les seves funcions vitals, estudiant els mecanismes de producció de les malalties en relació als nivells molecular, cel·lular, tissular, orgànic i sistèmic o funcional, així com els coneixements de la formació de les malalties, els processos d’adaptació i desadaptació funcional del cos humà malalt i les seves manifestacions clíniques. Aquest plantejament es fonamenta en la relació amb l’anatomia, bioquímica, genètica, fisiologia, etc., facilitant per tant la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb l’estructura i funcionament del cos humà.
Nutrició Infermeria 1 106099 Grau en Infermeria
EL BEJJAJJI, SHEIMAH
L’assignatura de Nutrició permet a l’alumne adquirir els coneixements bàsics sobre els aliments i els nutrients que els composen, a fi de poder comprendre les seves funcions biològiques, les quals estan emmarcades dins d’un “tot” que és l’organisme en la seva total interdependència amb l’exterior. Per això, l’adquisició d’aquests coneixements és bàsica per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, ja que són els que hauran de fer educació per a la salut a les persones sanes i en les diferents situacions de malaltia. Per aquesta raó, aquesta assignatura està íntimament relacionada amb la de fisiologia, així com amb la d'infermeria de la persona adulta.
Ciències Psicosocials Infermeria 1 106102 Grau en Infermeria
GUILLAMÓN CANO, NOEMÍ
El coneixement dels aspectes psicològics que estan a la base de la conducta humana i els canvis que es van donant en les diferents etapes del desenvolupament, aporten elements per a la comprensió de la persona en la seva globalitat. Al mateix temps aquests elements psicològics incideixen en les accions individuals i interpersonals i es reflecteixen en els processos de salut-malaltia. Aquesta assignatura té continuïtat a segon curs amb Psicologia Aplicada a Ciències de la salut.
Cultura, societat i salut Infermeria 1 106103 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura la introducció del context social i cultural, entès com l’espai on es generen els processos que afavoreixen o deterioren la salut, vinculats als “modus” de vida, és a dir, les condicions i els estils de vida i que es concreten en els eixos de desigualtat social. Des d’aquest plantejament cal realitzar l’anàlisi de la salut comunitària que implica el coneixement de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat en salut.
Metodologia Científica i Bioestadística Infermeria 1 106104 Grau en Infermeria
CODERN BOVÉ, NÚRIA
Tenir coneixements de bioestadística i metodologia científica permet a l’estudiant aproximar-se de manera rigorosa, objectiva i crítica al coneixement dels fenòmens relacionats amb el procés salut- malaltia. Així doncs, aquesta assignatura tracta sobre l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la bioestadística i del mètode científic orientat a la investigació.
Comunicació i TIC Infermeria 1 106105 Grau en Infermeria
ALVAREZ PEREZ, ROSA
Aquesta assignatura pretén treballar la comunicació escrita i oral com a eina de relació dels professionals entre l’equip de salut i amb els usuaris. La comunicació és un element bàsic per a les relacions interpersonals. Les noves tecnologies de la informació tenen cada cop més presència com a eina facilitadora pels professionals en Infermeria.
Evolució de les cures i el pensament en infermeria Infermeria 1 106106 Grau en Infermeria
SÁNCHEZ RUEDA, GUADALUPE
Aquesta assignatura aporta els fonaments epistemològics i ontològics de la infermeria com a disciplina.
Bases ètiques i metodològiques de la Infermeria Infermeria 1 106107 Grau en Infermeria
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
El coneixement de les bases ètiques, legals i metodològiques és imprescindible per a una actuació professional i individualitzada. Aquests coneixements s’han de tenir integrats en un moment inicial del Pla d’Estudis per poder aplicar-los i tenir-los presents al llarg de tota la formació i, posteriorment, en la vida professional. L’aplicació de tots aquests coneixements ha de permetre elaborar plans de cures situant l’usuari en el centre del procés salut-malaltia
Farmacologia Infermeria 2 106100 Grau en Infermeria
Sanz Osorio, Ma Teresa
L’administració i aplicació de medicaments i substàncies farmacològiques forma part de les cures en Infermeria de forma habitual, en tots els diferents àmbits assistencials. Els/les futures professionals en Infermeria han de conèixer els diferents grups de medicaments, així com les possibles interaccions entre ells, les vies d’administració i els efectes secundaris que se’n poden derivar. Per això es necessita un alt nivell de coneixements en farmacologia.
Comunicació terapèutica Infermeria 2 106101 Grau en Infermeria
Bleda Garcia, Silvia
Aquesta assignatura complementa els coneixements adquirits a l’assignatura de Ciències psicosocials, i a Comunicació i TIC. L’assignatura pretén que l’estudiant adquireixi una visió de conjunt de la persona a qui proporciona cures que tingui en compte no tan sols el desenvolupament del procés salut-malaltia, sinó també el context personal i social en què viu i es desenvolupa aquesta persona. Al mateix temps es vol estimular la reflexió entorn el seu paper com a professional que proporciona cures dins el marc de la relació assistencial, les seves actituds i les habilitats que precisa.
Gestió i qualitat dels serveis en Infermeria Infermeria 2 106108 Grau en Infermeria
RODÓ COBO, MONTSE
Conèixer els principis de qualitat assistencial i de seguretat del pacient, així com els criteris de gestió de l’entorn sanitari i de la gestió de recursos en les organitzacions sanitàries ha de permetre a l’estudiant capacitar-lo per desenvolupar una de les funcions principals com a professional: gestionar les cures i l’entorn assistencial.
Educació per a la salut Infermeria 2 106109 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
L’Educació per a la Salut és un procés que informa, motiva i ajuda a les persones a millorar el seu estat de salut adoptant i mantenint pràctiques i estils de vida saludables. Constitueix una de les eines primordials a utilitzar a diferents nivells (individual, grupal o col·lectiu) i en diferents àmbits (escola, famílies, centres laborals, serveis sanitaris...) per millorar el nivell de salut de la població. És per aquest motiu que l’Educació per a la Salut és un recurs indispensable en el professional de salut.
Cures Infermeres a l'Adult I Infermeria 2 106110 Grau en Infermeria
CALMAESTRA CARRILLO, ENCARNA
Aquesta assignatura configura la introducció a les cures infermeres que requereix la persona adulta amb la descripció i anàlisi de les manifestacions dels problemes de salut per tal d’establir, realitzar i avaluar el pla de cures adients. Per tal de dur a terme aquesta assignatura cal tenir assolits els coneixements d’Estructura del Cos Humà i de Funció del Cos Humà II. Així mateix, és necessari tenir present els continguts que s’imparteixen en paral·lel de l’assignatura de Farmacologia. Aquesta assignatura i els temes tractats es relacionen amb les cures infermeres a la persona adulta en l’assignatura Cures Infermeres a l’Adult II i Cures infermeres en Situacions Complexes.
Simulació I Infermeria 2 106116 Grau en Infermeria
PEÑATARO, ESTER
Aquesta assignatura suposa la introducció de l’estudiantat als procediments bàsics d’Infermeria, facilitant l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’habilitats mitjançant sessions de simulació. La simulació és una metodologia educativa que imita la realitat de la pràctica clínica i que està dissenyada tant per aprendre i demostrar procediments com per desenvolupar la capacitat de presa de decisions a temps real i el pensament crític. L’objectiu d’aquesta metodologia activa és estimular i afavorir l'aprenentatge mitjançant l’ajuda de simuladors de diferents graus de fidelitat, en un espai físic semblant a la realitat.
Infermeria Familiar i Comunitària Infermeria 2 106118 Grau en Infermeria
GORINA CAÑAVERAS, MARTA
Aquesta assignatura pretén apropar a l’estudiant a l’Atenció Primària de Salut com el primer nivell assistencial en el qual es desenvolupa la cura de la salut per proporcionar una atenció integral en Infermeria tant a la persona com a la família i la pròpia comunitat. Els nous models d’atenció han d’estar centrats en la millora de l’accés als serveis sanitaris, en l’atenció i la resolució dels problemes de salut des d’un abordatge integrat, integral i coordinat, oferint una atenció personalitzada, donant el protagonisme als ciutadans i als diferents agents implicats en la salut de les persones.
Salut Pública Infermeria 2 106119 Grau en Infermeria
ALVAREZ PEREZ, ROSA
La salut pública és la ciència i l’art de millorar la salut de la població mitjançant els esforços organitzats de la societat. Aquesta ciència incorpora elements tant sanitaris com de planificació, informació sanitària, promoció i protecció de la salut, intentant reduir les desigualtats socials en salut.
Pràcticum I Infermeria 2 106120 Grau en Infermeria
VALMAÑA RODRÍGUEZ, JOAQUIM
Amb aquesta assignatura s’iniciarà el programa d’experiències pràctiques de la matèria Pràctica Externa i del Grau en Infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Pràcticum II Infermeria 2 106121 Grau en Infermeria
ALVAREZ PEREZ, ROSA
Aquesta assignatura configura la iniciació del programa d’experiències pràctiques de la matèria, en la integració i aplicació dels coneixements i habilitats dels estudiants, en la pràctica assistencial, en centres d’atenció primària de salut, centres sociosanitaris i centres hospitalaris.
Cures Infermeres a l'Adult II Infermeria 3 106111 Grau en Infermeria
CALMAESTRA CARRILLO, ENCARNA
Aquesta assignatura desenvolupa els plans de cures infermeres centrats en la persona adulta amb la descripció i l'anàlisi de les manifestacions dels problemes de salut per tal d’establir, realitzar i avaluar les actuacions infermeres de la forma més adient. En aquesta assignatura s’incorporen els coneixements adquirits a les assignatures cursades amb anterioritat per tal de proveir cures infermeres integrals a la persona adulta.
Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona Infermeria 3 106112 Grau en Infermeria
Sánchez Larrosa, Ana Isabel
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació del Grau per a l'adquisició de competències relacionades amb l'atenció i cures a la dona i en les diferents etapes de la infància i l’adolescència.
Cures Infermeres en el Procés d'Envellir Infermeria 3 106113 Grau en Infermeria
RODÓ COBO, MONTSE
Aquesta assignatura configura la introducció als canvis, modificacions fisiològiques, repercussions psicològiques i socials que s’associen al procés d’envellir. L’organització d’aquesta assignatura pretén que l’estudiant identifiqui i relacioni els seus coneixements previs, els d’altres matèries i coneixements relacionats i vinculats a l’envelliment.
Cures Infermeres en Salut Mental Infermeria 3 106114 Grau en Infermeria
Sanz Osorio, Ma Teresa
L’assignatura Infermeria en Salut Mental representa el primer i únic contacte que l’estudiant tindrà al llarg de la carrera amb l’àmbit específic de la salut mental. Aquest contacte es produirà en un context històric i social específic, el d’un món canviant i sotmès a la confluència de diverses crisis que tenen impactes directes a la vida de les persones. Aquest impacte es manifesta com a increment del patiment, de les malalties mentals i dels suïcidis. Tot plegat en una societat amb desigualtats creixents i on els recursos destinats a la salut mental, que sempre han estat escassos, es veuen encara més minvats per les retallades en polítiques socials i en la sanitat. A més, les futures i futurs professionals d’infermeria hauran d’exercir en un entorn social on són presents diverses formes de violència, entre elles, de forma singular, la violència domèstica un dels vessants de la qual, la violència de gènere, és a dir la violència específica contra les dones, tractarem en aquesta assignatura.
Cures en Infermeria en Situacions Complexes Infermeria 3 106115 Grau en Infermeria
Bleda Garcia, Silvia
Rellevància en el perfil formatiu El progrés social i els avenços en matèria de salut han fet sorgir una realitat: la cronicitat. Suposa un 75% de l’activitat del sector, que inclou una visió i un abordatge multidisciplinar, ja que la persona que es troba en situació de complexitat presenta un risc elevat d’acumular problemes de salut i problemes socials. Aquesta assignatura aprofundeix en les situacions cròniques, en les complicacions derivades tant de la malaltia, com d’aspectes socials i personals; amb una mirada humanista, sent-hi la persona protagonista del seu procés de salut en un entorn condicionat pel sistema sanitari.
Pràcticum III Infermeria 3 106122 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I i Pràcticum II en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Pràcticum IV Infermeria 3 106123 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I i Pràcticum II en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Pràcticum V Infermeria 3 106124 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum III i Pràcticum IV en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Infermeria de la infància i l'adolescència (Pla antic) Infermeria 3 200418 Grau en Infermeria
POVEDA MORAL, SILVIA
Aquesta assignatura constitueix la base en la formació de Grau per a l'adquisició de competències relacionades amb l'atenció i cures en les diferents etapes de la infància i l’adolescència.
Infermeria en situacions complexes (Pla antic) Infermeria 3 200420 Grau en Infermeria Aquesta assignatura aprofundeix en alteracions de salut de la persona adulta en situació de complexitat, valorant totes les fases del procés salut-malaltia. Després de la recollida i anàlisi de les dades es prioritzaran els problemes de salut de la persona per establir, realitzar i avaluar el pla de cures d’infermeria tant en fases agudes com cròniques.
Infermeria en salut mental i psiquiatria (Pla antic) Infermeria 3 200423 Grau en Infermeria
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
L’assignatura Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria representa el primer i únic contacte que l’estudiant tindrà al llarg de la carrera amb l’àmbit específic de la salut mental. Aquest contacte es produirà en un context històric i social específic, el d’un món canviant i sotmès a la confluència de diverses crisis que tenen impactes directes a la vida de les persones. Aquest impacte es manifesta com a increment del patiment, de les malalties mentals i dels suïcidis. Tot plegat en una societat amb desigualtats creixents i on els recursos destinats a la salut mental, que sempre han estat escassos, es veuen encara més minvats per les retallades en polítiques socials i en la sanitat. A més, les futures i futurs professionals d’infermeria hauran d’exercir en un entorn social on són presents diverses formes de violència, entre elles, de forma singular, la violència domèstica un dels vessants de la qual, la violència de gènere, és a dir la violència específica contra les dones, tractarem en aquesta assignatura.
Pràcticum III (Pla antic) Infermeria 3 200425 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura el seguiment del programa d’experiències pràctiques de les matèries referents a la persona adulta i del programa d’experiències pràctiques de la infància i l’adolescència, amb la integració i aplicació dels coneixements, habilitats i actituds dels estudiants a la pràctica, en centres d’atenció primària de salut i centres hospitalaris.
Simulació II Infermeria 4 106117 Grau en Infermeria
PEÑATARO, ESTER
Rellevància en el perfil formatiu La simulació és una metodologia educativa que imita la realitat de la pràctica clínica i que està dissenyada tant per aprendre i demostrar procediments com per desenvolupar la capacitat de presa de decisions a temps real , el pensament crític, el lideratge, les habilitats comunicatives i de treball en equip. L’objectiu d’aquesta metodologia activa és estimular i afavorir l'aprenentatge mitjançant casos clínics amb l’ajuda de simuladors o actors/pacient estandaritzat, en un espai físic el més semblant possible a la realitat. Aquesta metodologia permet formar futurs/es infermers/es en un entorn segur, sense risc ni per el persona receptora de les cures infermeres ni per el/la estudiant. Una metodologia ideal per aconseguir la transferència de l’aprenentatge adquirit a la pràctica clínica real.
Pràcticum VI Infermeria 4 106125
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I, II, III, IV i V en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Pràcticum VII Infermeria 4 106126
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I, II, III, IV I V en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Treball de Final de Grau Infermeria 4 106127 Grau en Infermeria
CODERN BOVÉ, NÚRIA
TARRUELLA FARRÉ, MIREIA
Durant els tres primers cursos de Grau l’estudiant ha elaborat en diferents assignatures treballs de revisió en una temàtica, projectes d’intervenció i el disseny d’un projecte de recerca. A més a més, al llarg del pràcticum ha realitzat memòries i processos d’intervenció en Infermeria En aquest context, el treball de fi de grau (TFG) que es realitza al 4t curs, implica una fita més en el procés d’aprenentatge de l’estudiant i que té per objectiu avaluar competències associades al títol.
Pràctiques Externes en Infermeria en la Comunitat Infermeria 4 106148 Grau en Infermeria
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I, II, III, IV, V, VI I VII, en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Pràctiques Externes en Infermeria en Urgències i Emergències Infermeria 4 106149
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
Amb aquesta assignatura es dona continuïtat al programa d’experiències pràctiques de les assignatures del Pràcticum I, II, III, IV, V, VI I VII en el marc de la matèria Pràctica Externa i del Grau en infermeria. La docència pràctica (pràctiques externes) constitueix la meitat del currículum formatiu del Grau en Infermeria i es realitza en diferents centres amb els que l’EUIT té conveni de pràctiques.
Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut Infermeria 4 106150 Grau en Infermeria
CODERN BOVÉ, NÚRIA
Actualment les ciències infermeres han de fonamentar el seu coneixement basant-se en la investigació científica i així poder avançar amb la pròpia disciplina. Així doncs, aquesta assignatura pretén aproximar a l’estudiant a l’àmbit de la recerca en infermeria i a la vegada aprofundir en la cerca i la lectura crítica de documentació científica i en l’ús de les diferents metodologies científiques.
Cooperació i Atenció en Emergències i Catàstrofes Infermeria 4 106151 Grau en Infermeria
CALMAESTRA CARRILLO, ENCARNA
Dins de la menció Acció Comunitària en Salut s’ofereix una formació que aproxima a l’estudiant a la realitat de la cooperació internacional i a l’àmbit de la salut internacional, amb una visió i orientació crítica i reflexiva en les línies d’actuació i en el paper del professional de la salut, i concretament delprofessional infermer.
Infermeria en Urgències i Emergències Extrahospitalàries Infermeria 4 106152 Grau en Infermeria
CALMAESTRA CARRILLO, ENCARNA
Les urgències i emergències en l’àmbit extrahospitalari representen, en l’actualitat, una part força important del total de l’atenció infermera. Dins d’elles s’inclouen, l’atenció d’urgències domiciliàries, l’atenció en accidents i catàstrofes i l’atenció al carrer, àmbits on els recursos dels quals disposem són limitats i on el temps juga com a factor decisiu. El sistema sanitari ha implementat i potenciat la posada en funcionament de Sistemes d’Emergències Mèdiques que permeten una primera intervenció en aquelles situacions en què la persona es troba fora de l’àmbit hospitalari, però que requereix d’una atenció sanitària professional que permeti la seva valoració, estabilització i posterior trasllat al centre hospitalari més adequat d’acord amb la gravetat i a les característiques de la urgència/emergència que està patint. Cal doncs, que els professionals en Infermeria disposin dels coneixements necessaris per poder donar una atenció adequada d’acord a les necessitats i la gravetat de la patologia en les emergències i urgències a l’àmbit extrahospitalari.
Atenció en Infermeria en situacions crítiques Infermeria 4 106153 Grau en Infermeria
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA JOSÉ
Les persones que es troben en situacions crítiques necessiten una atenció sanitària molt específica i el personal d’infermeria ha d’estar preparat per poder oferir cures de qualitat. És important el coneixement de les diferents unitats a on ens podem trobar malalts en situacions crítiques, així com el seu funcionament i els procediments més habituals que es porten a terme. És igualment important tenir present els aspectes ètics i deontològics que estan present en les situacions crítiques a l’hora de prendre decisions que en moltes ocasions seran vitals i s’hauran de prendre amb un marge de temps molt estret. És per això que aquesta assignatura proporcionarà coneixements a l’estudiant que li permetin cuidarels malalts que estan ingressats en unitats específiques com àrees de malalts crítics, unitats decoronàries, unitats de cremats, tractaments de substitució renal.
Cures Infermeres en les Addiccions Infermeria 4 106154 Grau en Infermeria
EL BEJJAJJI, SHEIMAH
Les substàncies i les conductes addictives són habituals a la nostra societat. Quan es perd el autocontrol del seu consum poden descriure un patró patològic on la persona pot arribar a descuidar la seva autocura, a incomplir les responsabilitats habituals de la vida diaria i danyar les seves relacions interpensonals. En situacions extremes, les intoxicacions per substàncies poden representar un risc vital. És per aquest motiu que les infermeres i els infermers han de tenir coneixements de sobre els patrons de consum actuals i les activitats d’infermeria més representatives amb l’objectiu d’oferir unes cures d’un model bio-psico-social.
Cures Infermeres en els Processos de Cronicitat Infermeria 4 106155
POVEDA MORAL, SILVIA
El context actual post pandèmic i d’emergència social i sanitària, entre d’altres, condueix a preguntar-se sobre el model d’organització de la cura en el nostre entorn. Entesa la cura com un fenomen vital transversal que en alguns moments s’intensifica, les cures infermeres hi tenen una responsabilitat cabdal. Des d’una mirada ètica, humanista i integradora el lideratge de les cures infermeres, es pretén que les infermeres tinguin els coneixements necessaris, les capacitats desenvolupades i les competències assolides per a respondre als reptes actuals i els futurs.
Pràcticum V (Pla antic) Infermeria 4 200426 Grau en Infermeria
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura el seguiment del procés seqüencial i progressiu d’integració i d’aplicació dels coneixements, les actituds i les habilitats teòric - pràctiques. L’experiència i formació pràctica d’aquesta assignatura es desenvolupa en centres de salut comunitària i/o d’atenció primària i en centres hospitalaris en Unitats específiques: Unitat de Cures intensives, Semi crítics i Urgències especialment.
Aspectes psicosocials de la dependència (Pla antic) Infermeria 4 200429 Grau en Infermeria
RODÓ COBO, MONTSE
El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o assistència important per a les activitats de la vida quotidiana” i de forma més precisa “l’estat en el qual es troben les persones que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física psíquica o intel·lectual tenen necessitat d’assistència i/o ajudes importants per a les activitats de la vida diària i en particular els referents a la cura personal”. La dependència és una situació que pot ser temporal, permanent, progressiva i/o regressiva i per tant variable en el temps, el grau i l’extensió Són molts els processos crònics i complexos de llarga durada que generen dependència i actualment la població afectada, a causa dels canvis demogràfics i socials, cada cop requereix més la intervenció dels professionals d’infermeria pel que fa a la identificació, disseny i l’aplicació de cures orientades a la promoció de la salut , millora del nivell d’autonomia, el suport i benestar necessaris.
Eines d'acció comunitària en salut (Pla antic) Infermeria 4 200434 Grau en Infermeria
CODERN BOVÉ, NÚRIA
Dins la menció Acció Comunitària en Salut es planteja la necessitat que els estudiants desenvolupin coneixements, habilitats i actituds amb la finalitat que puguin actuar en projectes comunitaris orientats a la millora de la qualitat de vida i a la transformació social. Per això són necessari aprenentatges orientats a la construcció de processos comunitaris, debaten i reflexionant els diferents abordatges orientats a la comunitat i practicant amb eines que permetin articular aquests processos.
Recursos d'Ajuda per a les persones de suport (Pla antic) Infermeria 4 200440 Grau en Infermeria Els processos aguts, crònics i complexos de llarga durada de les persones diagnosticades de càncer poden generar dependència requerint una atenció continuada i transversal dels diferents àmbits assistencials, i molts d’ells són assumits per la família. Aquesta assignatura contempla dos tipus d’intervencions en Infermeria en la persona diagnosticada de càncer, per una banda la identificació de necessitats de la persona amb el diagnòstic i de la persona cuidadora principal (familiar o entorn més proper), i per una altra, les eines per cuidar i cuidar-se, així com l’assessorament sobre els recursos, associacions i xarxes socials més adients a les seves necessitats.
Ciències socials i salut Teràpia Ocupacional 1 200359 Grau en Teràpia Ocupacional
VIDAÑA MOYA, LAURA
Aquesta assignatura planteja la introducció de l’estudiant en el context social i cultural, donat que és l’espai on es produeix la construcció social i cultural de la salut i la malaltia. Des d’aquest plantejament cal realitzar l’anàlisi de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat social en salut.
Estructura i funció del cos humà Teràpia Ocupacional 1 200360 Grau en Teràpia Ocupacional
GRAU, JENNIFER
Aquesta assignatura constitueix els fonaments sobre els quals poder construir la trajectòria curricular dels estudis de Teràpia Ocupacional, ja que ofereix els coneixements bàsics per entendre l’estructura i el funcionament del cos humà. Aquests coneixements parteixen de l’estudi de les molècules per arribar als aparells i sistemes, passant per l’estructura i funcionament de la cèl·lula i la constitució dels teixits. Tot plegat dóna una visió de conjunt de què és l’organisme i de quin és el seu funcionament fisiològic.
Psicologia general i de la salut Teràpia Ocupacional 1 200361 Grau en Teràpia Ocupacional
RIVED OCAÑA, MERCÈ
Aquesta assignatura configura la introducció al coneixement sobre les característiques dels processos psicològics bàsics, la seva aplicació en la comprensió de la conducta humana i la identificació del paper dels factors psicològics en els processos de salut - malaltia així com el d’aquells que estan implicats en la relació assistencial.
Bases conceptuales de Teràpia ocupacional Teràpia Ocupacional 1 200362 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
Aquesta assignatura configura la introducció a l’essència i principis de la professió. Traça el marc sociohistòric per a estudiar les característiques i principis que conformen actualment la Teràpia Ocupacional. Explica el significat i les característiques de l’ocupació humana, la seva relació amb la salut i amb l’entorn de les persones. Així com els diversos àmbits d’actuació i els models conceptuals que orienten l’aplicació del procés d’intervenció d’acord amb les necessitats de les persones, grups i comunitats.111 Aquesta assignatura forma part de la matèria: Fonaments de la Teràpia Ocupacional i els seus coneixements es continuen desenvolupant en les altres assignatures que la constitueixen: Anàlisi de l’Acompliment i Procés de Teràpia Ocupacional.
Antropologia de la salut Teràpia Ocupacional 1 200363 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
El context social i cultural és l’espai on es produeix la construcció social de la salut, la malaltia i la discapacitat. A partir d’aquest plantejament, l’anàlisi antropològic ens aportarà elements per reflexionar sobre conceptes rellevants de la Teràpia Ocupacional. Aquesta assignatura forma part del bloc de matèries de formació bàsica. Té una forta vinculació transversal amb totes les assignatures considerades matèries pròpies de la Teràpia ocupacional, ja que aporta fonament teòric i metodològic a la disciplina.
Bioestadística Teràpia Ocupacional 1 200364 Grau en Teràpia Ocupacional
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
Tenir coneixements de bioestadística i metodologia científica permet a l’estudiant aproximar-se de manera rigorosa, objectiva i crítica al coneixement dels fenòmens relacionats amb el procés salut-malaltia i ocupació. Així doncs, aquesta assignatura tracta sobre l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la bioestadística i del mètode científic orientat a la investigació, així com assenta les primeres bases per a l’ús dels aspectes metodològics en l’organització i desenvolupament dels treballs acadèmics que es realitzaran al llarg de la formació.
Processos d'ensenyament i aprenentatge Teràpia Ocupacional 1 200365 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
Entre el terapeuta ocupacional i els usuaris es donen contínuament processos d’ensenyament i aprenentatge que porten a la persona usuària a canviar hàbits, millorar la seva qualitat de vida i a aconseguir una millor autonomia personal, per això és important conèixer els diferents paradigmes educatius i com posar-los en pràctica.
Psicologia evolutiva Teràpia Ocupacional 1 200366 Grau en Teràpia Ocupacional
RIVED OCAÑA, MERCÈ
El coneixement i la comprensió de l’ésser humà des d’una perspectiva ocupacional requereixen el reconeixement de les característiques psicològiques i de desenvolupament que diferencien cada etapa del cicle vital i les seves interaccions amb el funcionament ocupacional. Així mateix, la identificació de les característiques de les possibles alteracions en cadascuna de les etapes i les seves implicacions en l'acompliment ocupacional permeten incorporar aquesta perspectiva al procés de valoració i d’intervenció, adaptant-lo al moment de desenvolupament en què es troba la persona.
Cinesiologia Teràpia Ocupacional 1 200367 Grau en Teràpia Ocupacional
RODRÍGUEZ SANDIÁS, CRISTINA
Aquesta assignatura es centra en els conceptes i principis biomecànics relacionats amb el moviment humà i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment necessari per dur a terme les activitats quotidianes. Aquests són elements bàsics per posteriorment comprendre en quina mesura les diferents disfuncions interfereixen en les ocupacions de la persona.
Ètica i marc legal Teràpia Ocupacional 2 200368 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
Aquesta assignatura aporta a l’estudiant els coneixements ètics, morals i legals necessaris per a una praxi laboral segons les normes deontològiques en el respecte del client, d’acord amb les polítiques locals, regionals, nacionals i europees, i a les normes professionals. El contingut de l’assignatura dóna el coneixement del marc ètic, legal i administratiu per realitzar les funcions i responsabilitats pròpies del professional de Teràpia Ocupacional, utilitzant els recursos sociosanitaris dins de la comunitat per treballar en un context ètic i legal.
Anàlisi de l'acompliment ocupacional Teràpia Ocupacional 2 200369 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
Per un terapeuta ocupacional és important desenvolupar la capacitat de realitzar un anàlisi de l’activitat de forma àgil i ràpida quan treballa amb les persones. L’assignatura pretén desenvolupar la capacitat d’anàlisis, coneixent totes les exigències normals i típiques que engloba cada una de les activitats i les habilitats pel seu acompliment. Al llarg de les classes es fa una èmfasi en l'ús del llenguatge i la terminologia professional, afegint la pràctica d'anglès. A més de les classes teòriques, majorment és una assignatura vivencial basada en tallers, agrupats en dos itineraris (Atenció a l'autonomia i Participació), que permeten aprofundir en els conceptes fonamentals de la professió, analitzant les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, experimentant i analitzant processos de comunicació i relació, i explorant la creativitat en acció i el raonament creatiu. L'assignatura incorpora les tecnologies noves per donar suport a aquest procés.
Disfuncions medicoquirúrgiques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2 200370 Grau en Teràpia Ocupacional
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
Les malalties mèdiques i les afeccions quirúrgiques poden ser motiu de problemes i disfuncions ocupacionals en les persones, principal objectiu de la intervenció de la Teràpia ocupacional.
Disfuncions neurològiques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2 200371 Grau en Teràpia Ocupacional
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
2nEl principal objectiu de la intervenció de la Teràpia ocupacional és gestionar problemes i disfuncions ocupacionals en les persones. Les malalties neurològiques són una de les causes principals de diversitat funcional que produeixen aquestes disfuncions ocupacionals.
Procés de Teràpia Ocupacional Teràpia Ocupacional 2 200372 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
Aquesta assignatura dota a l’estudiant de la primera aproximació en la metodologia bàsica que contempla un procés d’intervenció genèric en teràpia ocupacional, tant en l’àmbit d’intervenció individual (cas) com en les actuacions a grups o poblacions (elaboració de projectes). És una assignatura de continuïtat amb els fonaments de la professió i la base per les assignatures d’intervenció aplicada. Les sessions més pràctiques permeten a l’estudiant familiaritzar-se amb la metodologia i adquirir experiències per integrar-se en els diferents equips de treball.
Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Teràpia Ocupacional 2 200373 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
L’assignatura proporciona els coneixements i habilitats per identificar les alteracions de les funcions psicològiques de l’ésser humà i els trastorns mentals en els quals aquestes alteracions poden estar presents. Aquestes alteracions i els conseqüents trastorns són el motiu de les dificultats i disfuncions en l’ésser i en “el fer” de les persones que pateixen un trastorn mental i del seu entorn familiar i social. Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals és la continuació de les assignatures de Psicologia General i Psicologia evolutiva cursades a primer i precedeix a l’assignatura de Teràpia Ocupacional en Salut Mental que es cursa a tercer.
Pràcticum I Teràpia Ocupacional 2 200374 Grau en Teràpia Ocupacional
VIDAÑA MOYA, LAURA
Els pràcticums complementen la formació acadèmica i afavoreixen el desenvolupament personal i professional de l’estudiant de Teràpia Ocupacional. Aquesta assignatura li suposarà el primer contacte amb la realitat assistencial i li permetrà aplicar, en una situació real de treball, les competències ja adquirides, i també desenvolupar a un nivell bàsic, d’altres necessàries per a la intervenció. Es recomana la bibliografia de l’assignatura de Procés de Teràpia Ocupacional així com totes les assignatures que tinguin relació amb el camp de les pràctiques que s’estiguin realitzant.
Teràpia ocupacional en l'adult Teràpia Ocupacional 2 200375 Grau en Teràpia Ocupacional
VIDAÑA MOYA, LAURA
Aquesta assignatura configura la introducció a la intervenció de Teràpia Ocupacional en les diferents patologies i situacions de risc de disfunció ocupacional, durant l’etapa del cicle vital de l’adult; identificant els factors relacionats amb cada persona i els problemes de l’acompliment ocupacional.
Teràpia ocupacional a les persones grans Teràpia Ocupacional 2 200376 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
L’assignatura pretén dotar de coneixements i recursos, que permetin a l’estudiant apropar-se a la realitat de la persona gran, tant en les limitacions com en les capacitats. El propòsit és afavorir l’autonomia i la participació de la persona gran en la vida quotidiana, promovent així un envelliment actiu allunyat de les patologies.
Bases de metodología científica en ciències de la salut Teràpia Ocupacional 3 200377 Grau en Teràpia Ocupacional
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
Aquesta assignatura amplia els coneixements i habilitats necessaris per a la cerca i selecció de documentació científica, la lectura crítica i prepara per a l’abordatge de temes rellevants per a la disciplina amb les metodologies científiques pertinents. També, aporta els coneixements necessaris perquè l’estudiant tingui en consideració l’aplicació de la pràctica de la Teràpia Ocupacional basada en l’evidència científica.
Modificacions contextuals i adaptacions Teràpia Ocupacional 3 200378 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Aquesta assignatura aporta a l’estudiant un coneixement sobre les característiques dels diferents contexts i entorns (cultural, personal, temporal, virtual, físic i social) en els quals la persona, durant tot el seu cicle vital, du a terme el seu acompliment ocupacional. Davant de lesions o malalties, aquests entorns poden actuar com a facilitador o inhibidor per a la participació de la persona en la seva ocupació, per tant el contingut de l’assignatura ajudarà a l’estudiant a l’hora d’avaluar i adaptar els contexts i entorns de la persona amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
Teràpia ocupacional en el nen i l'adolescent Teràpia Ocupacional 3 200379 Grau en Teràpia Ocupacional
RIVED OCAÑA, MERCÈ
L’assignatura Teràpia Ocupacional en el Nen i l’Adolescent permetrà al futur terapeuta ocupacional d’identificar les disfuncions ocupacionals, planificar un pla d’intervenció, utilitzant el potencial terapèutic de l’ocupació significativa, amb el consentiment i la participació de la població infanto juvenil. Podrà intervenir en l’àmbit de la promoció i prevenció en diferents àrees i àmbits del nen i l’adolescent com el de l’educació, la salut mental o la rehabilitació física entre d'altres.
Teràpia ocupacional a la comunitat Teràpia Ocupacional 3 200380 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
La Teràpia Ocupacional i els seus professionals estan desenvolupant nous i desafiadors rols quant a enfocaments de prevenció i promoció de la salut ocupacional de les comunitats. No obstant això, la majoria dels serveis de Teràpia Ocupacional continuen oferint els seus serveis a persones que experimenten situacions discapacitants. Des del qüestionament de com els i les terapeutes ocupacionals entenem la salut i la discapacitat, aquesta assignatura proposa esbossar un continu en la intervenció comunitària partint d'enfocaments que tradicionalment hem dut a terme fins a situar-nos en plantejaments de promoció de la salut, participació comunitària i desenvolupament comunitari.
Teràpia ocupacional en salut mental Teràpia Ocupacional 3 200381 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Aquesta assignatura és una continuació de les assignatures de Psicologia General i de la Salut (1r curs) i Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals (2n curs) en la que s'estudien les alteracions i trastorns que poden patir les persones en la seva salut mental i com aquests afecten la seva vida quotidiana. En Teràpia ocupacional en Salut Mental es treballen competències per a la intervenció individual, grupal i amb poblacions amb malaltia mental. És necessari cursar i aprovar aquesta assignatura per poder realitzar el període de Pràctiques en Salut Mental que correspon al Pràcticum II
Educació per a la salut Teràpia Ocupacional 3 200382 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
Aquesta assignatura introdueix els principals models, marcs i eines d’Educació per a la Salut més utilitzats en l’actualitat a l’hora de dissenyar, avaluar i dur a terme un programa educatiu i la seva aplicació pràctica. L'aprenentatge-servei universitari és l'eix vertebrador de tot el projecte, on els estudiants aprenen a recollir i donar resposta a les necessitats educatives dels usuaris dels centres o serveis.
Gestió i administració Teràpia Ocupacional 3 200383 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
La planificació, la gestió dels serveis de salut i l’administració de recursos requereix estratègies on els models d’organització sanitària disposin dels espais adequats per al desenvolupament dels processos en Teràpia Ocupacional. S’ha de garantir una gestió de qualitat on els recursos que ofereix el sistema siguin adequats a les necessitats individuals o col·lectives i als serveis oferts.
Pràcticum II Teràpia Ocupacional 3 200384 Grau en Teràpia Ocupacional
RIVED OCAÑA, MERCÈ
L’assignatura de Pràcticum II complementa la formació acadèmica i afavoreix el desenvolupament personal i professional de l’estudiant de Teràpia Ocupacional. En l’estada pràctica l’estudiant adquireix experiència en una pluratitat d’àmbits més enllà de l’acadèmic, fet que contribueix a que l’estudiant, a part de formar-se com a futur professional, pugui enriquir el seu desenvolupament tant en un aspecte acadèmic com personal. Es recomana la bibliografia de les assignatures cursades que tinguin relació amb el camp de les pràctiques que s’estiguin realitzant.
Treball Fi de Grau TFG Teràpia Ocupacional 4 200385 Grau en Teràpia Ocupacional
ZANGO MARTÍN,, INDA (Inmaculada)
Durant els tres primers cursos de Grau l’estudiant ha elaborat en diferents assignatures treballs de revisió en una temàtica, projectes d’intervenció i el disseny d’un projecte de recerca. A més a més, al llarg del pràcticum ha realitzat memòries i processos d’intervenció. En aquest context, el treball de fi de grau (TFG) que es realitza al 4t curs, implica una fita més en el procés d’aprenentatge de l’estudiant i que té per objectiu avaluar competències associades al títol. En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el TFG ha de ser un projecte dirigit al desenvolupament d’una proposta d’orientació professional, un treball teòric o una recerca, en el camp propi de la disciplina, utilitzant de manera sistemàtica metodologia científica. Aquest treball representa un producte més elaborat i concret fet per l’estudiant, on l’activitat autònoma pren especial rellevància. Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professional, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG. El TFG és una oportunitat pel desenvolupament personal i acadèmic de l’estudiant i que pot orientar el seu camí professional.
Comunicació adaptada Teràpia Ocupacional 4 200387 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
Aquesta assignatura forma part de la matèria Eines per a la Intervenció i busca identificar l’impacte que la malaltia exerceix en les persones en l’àmbit de la seva comunicació amb els altres. Això permetrà plantejar una intervenció adient, tenint en compte la pluralitat de persones que veuen afectada la seva interacció en l’àmbit comunicatiu amb l’entorn social al qual pertanyen, seleccionant i obrint diverses vies comunicatives amb els altres, per afavorir la participació
Intervenció avançada infanto-juvenil Teràpia Ocupacional 4 200390 Grau en Teràpia Ocupacional
VIDAÑA MOYA, LAURA
Durant la seva formació acadèmica, l’estudiant ha adquirit coneixements bàsics sobre les patologies susceptibles de causar una disfunció ocupacional durant la infància i l’adolescència, i alhora l’aplicació del procés d’intervenció de Teràpia Ocupacional, permetent una millor participació del nen/adolescent en el seu acompliment ocupacional. Aquesta assignatura aporta a l‘estudiant l’oportunitat de profunditzar el seu coneixement sobre el procés d’intervenció dirigit a una població de nens/adolescents que pateixen discapacitat intel·lectual, desordre del processament sensorial, trastorns de la conducta alimentària, o que es troben en situació de vulnerabilitat social.
Legislació i avaluació de l'autonomia personal i la dependència Teràpia Ocupacional 4 200391 Grau en Teràpia Ocupacional
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
Aquesta assignatura donarà l’oportunitat de conèixer els antecedents i la situació actual de la Llei de l’Autonomia Personal i Atenció amb les Persones en Situació de Dependència i la seva relació amb els professionals de teràpia ocupacional. Té com a finalitat permetre a l’estudiant conèixer el marc legislatiu que reconeix els drets de les persones en situació de dependència i el suport a l’autonomia, els barems d’avaluació i el procés de gestió pel seu reconeixement d’ajudes.
Pràctiques externes en atenció a la autonomia personal i la dependència Teràpia Ocupacional 4 200392 Grau en Teràpia Ocupacional
RODRÍGUEZ SANDIÁS, CRISTINA
Aquesta assignatura permet a l’estudiant integrar-se en un context social, sanitari o comunitari que té com a eix la participació de la persona o grup en les seves ocupacions de la vida quotidiana, amb l’objectiu de facilitar l’autonomia personal i alleujar la situació de dependència. Les Pràctiques Externes en Atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència tenen com a finalitat permetre a l’estudiant aprofundir en aquests àmbits. Donat que l’estudiant escull i gestiona la seva pràctica en el context i centre en els quals vol desenvolupar-la, promou en ell la seva identitat i autonomia professional, apropant-li al món laboral. Es recomana la bibliografia de les diferents assignatures que tinguin relació amb el camp de les Pràctiques Externes que s’estiguin realitzant.
Pràctiques externes en intervenció avançada Teràpia Ocupacional 4 200393
RODRÍGUEZ SANDIÁS, CRISTINA
Aquesta assignatura permet a l’estudiant integrar-se en un context social, sanitari o comunitari que té com a eix la intervenció especialitzada en una problemàtica concreta i/o amb una metodologia, tècnica i eines específiques. Les Pràctiques Externes en Intervenció Avançada tenen com a finalitat permetre a l’estudiant aprofundir en la competència d’una determinada tècnica d’intervenció. Així mateix, aquesta mirada promou l’autonomia de l’estudiant a l’hora de gestionar i desenvolupar la seva pràctica en el context triat, apropant-li al món laboral. Es recomana la bibliografia de les assignatures que tinguen relació amb el camp de les pràctiques que s'estiguen realitzant.
Recursos d'ajuda a les persones de suport Teràpia Ocupacional 4 200394 Grau en Teràpia Ocupacional
CAPDEVILA PUIGPIQUER, ELISABET
L’assignatura pretén dotar específicament a l’estudiant de recursos, tècniques i experiència pràctica, que permeti millorar les destreses i habilitats professionals, en els temes de relació d’ajuda en usuaris i les seves famílies, segons el context i situació personal.
Recursos per a la intervenció en l'autonomia personal i la dependència Teràpia Ocupacional 4 200395 Grau en Teràpia Ocupacional
MORATINOS DE PABLO, CARMEN
Aquesta assignatura ofereix la participació en tres unitats, diferenciades entre si. La primera unitat és Adaptació de l'Habitatge, en la que s'ofereixen coneixements i estratègies perquè el futur Terapeuta Ocupacional pugui prendre decisions a l'hora d'adaptar l'entorn on viuen les persones amb dificultats en la seva independència. La segona unitat és Gestió del Temps que ofereix estratègies i recursos personals per als propis estudiants i al mateix temps els aporta els coneixements necessaris per poder intervenir quan existeix una gestió del temps que limita i/o altera l’acompliment ocupacional. La tercera unitat és Atenció Integrada en persones adultes i gent gran amb necessitats de salut i social complexes. En el marc actual de l’atenció sanitària i social cal potenciar que les persones rebin atenció d’acord amb les seves necessitats en el moment adequat, i adaptada a les diferents situacions i contextos. El terapeuta ocupacional és un professional plenament capacitat per exercir un paper en la atenció primària i en l’atenció integrada, col·laborant eficaçment amb la resta dels professionals. És una assignatura optativa de quart curs i es considera que el coneixement que ofereix sobre un mateix i la varietat d'estratègies i habilitats que es treballen pot ser recomanada per a qualsevol estudiant que cursi quart.
Tècniques avançades per a la pràctica professional Teràpia Ocupacional 4 200914 Grau en Teràpia Ocupacional
GARRIDO PEDROSA, JÉSSICA
Intervenció avançada en adults i gent gran Teràpia Ocupacional 4 200915 Grau en Teràpia Ocupacional
KAPANADZE, MARÍA
Aquesta assignatura està configurada a partir de la selecció de determinades situacions en què la implicació del terapeuta ocupacional pot tenir una rellevància tal que es crea la idoneïtat d’endinsar l’estudiant en el coneixement de temes específics.

Powered by Koha